REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ WIWAOBUWIE.PL B2B

§1 Definicje
1. Platforma Internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.wiwaobuwie.pl/, za którego pośrednictwem Klient może złożyć zamówienie.
2. Klient — Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce — oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą zakupów na cele związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą.
3. Sprzedający — Podmiotem dokonującym sprzedaży jest: WIWA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Dariusz Wawrzeńczyk; NIP 7821038970; REGON 630401978.
5. Towar – produkt dostępny przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy Internetowej.
6. Zamówienie — oświadczenie Kupującego złożone za pośrednictwem Platformy Internetowej nabycia Towarów dostępnych na stronie https://www.wiwaobuwie.pl/.
7. Konto Klienta – uruchomione przez Platformę Internetową indywidualne konto.
8. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta niezbędnych do zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
9. Login – indywidualna nazwa Klienta w postaci należącego do niego adresu e-mail, wymagane wraz z hasłem do rejestracji oraz logowania się do Konta Klienta.
10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Platformy Internetowej B2B.
§2 Warunki ogólne
1. Sprzedający zapewnia Klientowi korzystanie z Platformy Internetowej zgodnie z Regulaminem. Klient potwierdza, że zapoznał się z jego treścią.
2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
3. Ceny podane na stronie są cenami NETTO i są podane w polskiej walucie. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który może być określony indywidualnie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
4. Wszelkie prawa do Platformy Internetowej B2B, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony Platformy Internetowej B2B, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony z Regulaminem.
§3 Zasady zakupu i współpracy
1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę wyłącznie poprzez Konto Klienta.
2. W celu złożenia zamówienia Klient wykonuje czynności związane z założeniem Konta Klienta na Platformie Internetowej. Przyznanie Loginu i Hasła dokonuje się na podstawie rejestracji, którą klient dokonuje samodzielnie. Po weryfikacji numeru NIP, Klient może otrzymać dostęp do cen
i dokonać zakupu.
3. Zawarcie umowy z Klientem następuje w chwili założenia Konta Klienta na Platformie Internetowej.
4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania związane z jego Kontem Klienta.
5. Klient zobowiązany jest do nieprzekazywania innym osobom oraz podmiotom informacji o swoim koncie zwłaszcza cen, które mają charakter poufny. Klient nie może przekazywać loginu i hasła osobom trzecim.
6. Sprzedający ma prawo odmówić przyznania dostępu Klientowi do Platformy Internetowej bez podania przyczyn. Konta nieaktywne będą usuwane.
7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów, odwoływaniu oraz wycofaniu produktów i innych akcji np. promocyjnych.
8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Platformy Internetowej, informując o tym Sprzedającego.
9. Konta nieaktywne, które nie generują zakupów, zostaną wyłączone.

§4 Zamówienie
1. Klient, składając zamówienie, składa ofertę nabycia wybranych Towarów.
2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Zamówienia w przypadku, jeżeli jego realizacja jest niemożliwa. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli produkt okazał się wadliwy lub nastąpiła rozbieżność ze stanem magazynowym a Platformą Internetową.
3. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
4. Klient otrzymuje Towar po zapłaceniu ceny za całość Zamówienia (w tym kosztów dostawy). Czas oczekiwania na zamówiony towar wynosi od 2 do 3 tygodni i jest liczony od momentu wpłaty za zamówienie.
§5 Reklamacje
1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
2. Podstawą reklamacji jet dowód zakupu, rachunek sprzedaży.
3. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta. Klient nie ma prawa odesłać Towaru bez porozumienia ze Sprzedającym.
4. Rękojmia pomiędzy przedsiębiorcami nie obowiązuje.
5. Do reklamacji stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6 Polityka prywatności
1. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Platformę Internetową opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.wiwaobuwie.pl/content/2-polityka-prywatnosci
§7 Postanowienia końcowe
1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce regulamin (https://www.wiwaobuwie.pl/content/3-regulamin). Sprzedający jest uprawniony do zmian regulaminu ze skutkiem na przyszłość.